Contact

XXL Movers 

Torenven 16
1027 AM Amsterdam
Kvk: 64463974


Email:  info@xxlmovers.nl


Telefoonnummer: 06-44552993 (bel/sms/Whatsapp) 

Algemene voorwaarden XXL Movers


Terug naar overzicht

01-10-2021

- XXL Movers kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het verlies of diefstal van goederen van de opdrachtgever.
- De opdrachtgever dient bij de gehele verhuizing aanwezig te zijn om de veiligheid van de goederen te waarborgen.
- De verhuizers behouden altijd het recht om pauze te nemen gedurende de verhuizing (deze pauze wordt niet in rekening gebracht)
- Op een verhuizing dient voldoende mankrachten aanwezig of besteld te zijn waaronder minstens 1 vakkundige verhuizer.
- Zware objecten zoals wasmachines dienen vakkundig met genoeg mankracht verhuisd te worden.
- We behouden ons het recht voor extra hulp aan te wenden indien er een tekort aan mankracht aanwezig is.
- Matrassen dienen op voorhand ingepakt te zijn indien deze niet vies mogen worden.
- De klant is verantwoordelijk voor het op de juiste manier borgen en loskoppelen van de wasmachine en trommel. In het geval dat dit niet gebeurd is, is XXL Movers niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de wasmachine en/of woning
- De klant is verantwoordelijk voor de aanplanting die belemmering van de verhuizing kan veroorzaken (hoge hagen, grote bomen, etc.) XXL Movers snoeit geen bomen of hagen.
- Indien er een grote voor- of achtertuin aanwezig is dient u XXL Movers hiervan op te hoogte te stellen.
- Bij windsnelheden van meer dan 60 km/uur behouden wij het recht verhuizingen met touw & blok of lift te verplaatsen naar een andere datum.
- Alle kostbaarheden zoals juwelen, geld etc. moet onder toezicht van de klant blijven.
- Wij behouden ten alle tijden het recht om het vervoer van potten aarde/planten en dieren te weigeren.
- Elektronische toestellen dienen in originele dozen verpakt te zijn.
- Roest, oxidatie en waterschade door onder andere weersomstandigheden of andere oorzaken vallen niet onder aansprakelijkheid.
- Er wordt verhuisd via de trap indien er geen andere mogelijkheid bestaat. XXL Movers is in alle gevallen vrijgesteld van alle aansprakelijkheid bij schade aan trapzalen en inboedel.
- De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor inboedel die in de vrachtwagen geplaatst wordt, wordt uitgeladen of getild wordt door iemand anders dan een werknemer.
Ditzelfde geldt voor inboedel die niet door een werknemer van de opdrachtnemer op de verhuislift wordt geplaatst óf verwijderd.
- De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschermen van alle vloerdelen waar inboedel overeen verhuisd dient te worden. Houten en stenen vloeren zijn fragiel en dienen door de opdrachtgever afdoende beschermd te worden. Schade aan vloerdelen is op eigen risico van de opdrachtgever.
- In geval van schade dient de klant in aanwezigheid van de verhuizers deze schade te specificeren en te melden.
- Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit, tenzij deze bewijst dat enigerlei schade is ontstaan ten gevolge van het niet, dan wel onjuist uitvoeren van de opdracht, veroorzaakt door de opzet en/of grove nalatigheid van opdrachtnemer.
- Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan opdrachtgever, en wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor de financiële gevolgen van eventuele dergelijke aanspraken van derden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en welke schade dan ook door bedrijfsstagnatie van opdrachtgever.
- De eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de omvang van het voor de uitvoering der opdracht overeengekomen honorarium, dan wel indien de verzekerde som waarvoor door opdrachtnemer een beroeps c. q. bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, lager is dan het voor de uitvoering der opdracht overeengekomen honorarium en/of het schadebedrag, de verzekerde som.
- XXL Movers kan nooit aansprakelijk gesteld worden uit hoofde van materiële of lichamelijke schade, aan of door de klant of aan of door zijn helpers toegebracht aan wie ook, zelfs niet indien het schadegeval voordoet ter gelegenheid van de samenwerking tussen een aangestelde van XXL Movers en de klant en/of zijn helper(s).
- De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het transportwaardig verpakken en beschermen van inboedel tegen krassen.
Gevoelige delen van inboedel zoals grote vlakken, randen en punten dienen te worden beschermd vooraf het verhuizen.
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan vracht of pand wanneer de vracht van de opdrachtgever niet transportwaardig is aangeboden.
- XXL Movers kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij het eventuele transporteren van in beslag genomen goederen.Terug naar overzicht